Ondertoezichtstelling

Wat betekent ondertoezichtstelling (OTS)?

Ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel als er problemen zijn in een gezin die de ontwikkeling van uw kind ernstig verstoren. Er wordt dan een gezinsvoogd toegewezen die uw kind zal gaan begeleiden. 

Wat betekent voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS)? 

Indien het onderzoek van de Raad van Kinderbescherming niet kan worden afgewacht omdat het kind groot gevaar loopt, dan kan er een voorlopige ondertoezichtstelling worden uitgesproken totdat het onderzoek is voltooid. 

Hoe begint ondertoezichtstelling (OTS)?

Voordat er ondertoezichtstelling word aangevraagd is er meestal al een poging tot vrijwillige hulpverlening gepoogd. Wanneer er bij de gemeente of Veilig Thuis bekend word dat er een probleem is in een gezin wat de ontwikkeling van het kind verstoord zal er eerst geprobeerd worden zoveel mogelijk met de ouders samen te werken. Soms kan er via deze weg gewerkt worden aan de problemen in het gezin, maar mocht het gezin de vrijwillige hulpverlening weigeren of de situatie niet verbeteren dan kan de Raad van Kinderbescherming worden ingesteld. Zij zullen onderzoek verrichten naar de veiligheid en ontwikkeling van uw kind.

Mocht de Raad van Kinderbescherming het nodig achten, dan wordt er een verzoek ingediend bij de Kinderrechter voor een ondertoezichtstelling. De Kinderrechter zal uw mening als ouders vragen, maar ook die van uw kinderen als zij twaalf jaar of ouder zijn. De Kinderrechter mag ook de mening vragen van kinderen onder de twaalf jaar maar dit is niet verplicht. 

Ook kunnen ouders of een voogd en het Openbaar Ministerie een verzoek indienen voor een ondertoezichtstelling bij de Kinderrechter. 

Er zijn officiële gronden voor de ondertoezichtstelling, en word uitgesproken als:

  • een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd.
  • ouders de zorg die nodig is om die bedreiging op te heffen niet voldoende accepteren.
  • verwacht wordt dat ouders binnen een voor het kind aanvaardbare termijn hun opvoedingsverantwoordelijkheid zullen waarmaken.

Hoe verloopt de ondertoezichtstelling (OTS)?

Mocht de Kinderrechter beslissen dat een ondertoezichtstelling nodig is, dan wordt er instelling aangewezen die de maatregel zal uitvoeren en ook een tijdsduur bepaald voor deze maatregel. Dit kan maximaal twaalf maanden zijn, en maximaal met twaalf maanden worden verlengd. U bent verplicht om mee te werken met deze hulp. Er zal een gezinsvoogd worden toegewezen die uw gezin zal begeleiden.

Het doel van de gezinsvoogd is om uw te begeleiden zodat u weer zelfstandig uw kind kunt opvoeden en verzorgen. De gezinsvoogd zal de juiste hulp voor uw inschakelen maar niet zelf deze hulp verlenen. U blijft tussentijds het ouderlijk gezag over uw kind houden. Meestal blijft een kind thuiswonen bij een ondertoezichtstelling maar het kan tezamen gaan met een uithuisplaatsing. 

Hoe eindigt de ondertoezichtstelling (OTS)? 

  • Als het kind achttien jaar is.
  • Als de maatregel niet wordt verlengd.
  • Als de gezinsvoogd een zodanige verbetering ziet dat er bij de Kinderrechter wordt gevraagd om de maatregel te herzien.

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.