Adoptie

Wat is adoptie?

Adoptie is de juridische procedure waarbij niet biologische ouders de wettelijke ouders worden van hun geadopteerde kind. Hierbij neemt u de zorg en opvoedingstaken over van de biologische ouders of een instantie zoals Veilig Thuis of een weeshuis. 

In 2016 zijn er 214 kinderen uit het buitenland geadopteerd en zijn er 717 beginselaanvragen gedaan. 

Wat moet u overwegen voordat u aan adoptie begint?

Een belangrijk onderscheid is of u een kind wilt adopteren uit Nederland of uit het buitenland. Hiervoor gelden namelijk verschillende procedures die hieronder verder worden uitgelicht. Verder is het belangrijk om voorbereid te zijn op de kosten en tijd van de adoptieprocedure. Een buitenlandse adoptie duurt meestal tussen de twee tot vijf jaar en kost ongeveer 12,000 tot 35,000 EUR voor volledige bemiddeling en 1595 EUR voor de verplichte bijeenkomsten. Ook komen er mogelijk nog andere kosten bij zoals een verblijfsvergunning of een erkenning van een buitenlandse adoptie bij de rechtbank. Voor een adoptie binnen Nederland duurt het ongeveer drie maanden tot een jaar en kosten zijn afhankelijk van de situatie maar omvatten in ieder geval de kosten van uw advocaat en griffierecht. 

Wat zijn de voorwaarde voor adoptie?

Voorwaarden adoptie Nederlands kind

Gezinssamenstelling

 • Indien u gezamenlijk een kind wilt adopteren moet u tenminste drie jaar samen hebben gewoond en minimaal een jaar voor het kind hebben gezorgd. 
 • Indien u als alleenstaande een kind wilt adopteren moet u minimaal een jaar voor het kind hebben gezorgd.
 • Een duo moeder kan voor of na de geboorte van haar kind direct een verzoek indienen.
 • Een nieuwe partner moet minimaal drie jaar in een relatie zijn met de ouder van het kind en minimaal een jaar met deze ouder voor het kind hebben gezorgd.

Andere voorwaarde

 • De adoptieouders moeten meerderjarig zijn en het adoptiekind minderjarig.
 • Grootouders mogen niet hun kleinkind adopteren. 
 • Een kind moet vanaf twaalf jaar instemmen met de adoptie. 
 • De adoptie is in belang van het kind en heeft geen verwachtingen meer van zijn of haar biologische ouders.

Voorwaarden adoptie buitenlands kind

Gezinssamenstelling

 • Adoptie ouders kunnen alleen tezamen een adoptieaanvraag indien indien zij gehuwd zijn.
 • In alle andere gevallen moet er voor een eenouderadoptie worden gekozen, waarbij de andere partner later het kind kan erkennen en/of ouderlijk gezag kan aanvragen.

Andere voorwaarde

 • De adoptieouders moeten meerderjarig zijn en het adoptiekind minderjarig. 
 • Adoptieouders mogen niet ouder dan 45 jaar zijn, echter in sommige gevallen worden uitzondering toegestaan. 
 • Adoptieouders mogen vanaf 42 jaar alleen een kind adopteren die op het moment van voorstel twee jaar of ouder zijn. 

Hoe wordt de adoptie geregeld?

Adopteren in Nederland

 • U begint door een adoptieverzoek in te dienen bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. De rechtbank zal alle belanghebbende informeren.
 • Een belanghebbende kan op drie manieren reageren. Een verweerschrift indienen indien zij het niet eens zijn met het adoptieverzoek, niet reageren of een instemmingsverklaring indienen als zij het eens zijn met het adoptieverzoek. 
 • Indien nodig zal er een zitting plaatsvinden, waaronder mogelijk een kindgesprek als het kind tussen de twaalf en achttien jaar is. Een zitting van een adoptieverzoek is niet openbaar. 
 • De rechter zal na de zitting een uitspraak doen waarbij het verzoek wordt toegewezen of afgewezen. Indien u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep of cassatie. 

Adopteren in het buitenland

 • U begint door het aanvragen van beginseltoestemming wat wordt getoetst op voorwaarden door de Stichting Adoptievoorzieningen. Bij deze aanvraag moet er 210 EUR betaald worden voor onder andere de inschrijfkosten.
 • Hierna word u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar er een voorlichting is over de procedure en praktijk en u ook eventuele vragen kunt stellen. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. 
 • Hierna volgen vijf voorlichtingsbijeenkomsten van ieder drie uur waarbij informatie wordt gegeven aan mogelijke adoptieouders om hun te ondersteunen en genoeg te informeren om een weloverwogen keuze te maken. De kosten van de kosten bijeenkomsten bedragen 1385 EUR. 
 • De Raad van Kinderbescherming zal hierna een gezinsonderzoek uitvoeren om advies te geven aan de Minister van Veiligheid en Justitie om wel of niet beginseltoestemming te verlenen. Indien toestemming word gegeven is dit voor vier jaar geldig. 
 • Hierna kunt u als adoptieouder kiezen om een organisatie te benaderen die hun zullen begeleiden met de adoptie (volledige bemiddeling) of zelf contact te leggen met organisaties in het buitenland voor adoptie (deelbemiddeling). Ongeacht zal een van de vijf organisaties in Nederland die vergunninghouder zijn voor adoptie bemiddeling in ieder geval een onderzoek doen naar de zuiverhuid en zorgvuldigheid van de buitenlandse organisatie waarvoor gekozen word. 
 • Hierna word er naar een goede match gezocht tussen adoptieouders en een kind. Adoptieouders kunnen in deze fase het kind ontmoeten en krijgen extra informatie over het kind. 
 • Indien adoptieouders en een kind een goede match hebben en de adoptieouders na een bedenkperiode hebben besloten om het kind te adopteren moet er nog veel administratief geregeld worden voor de aankomst van het kind, waaronder dat de adoptiepapieren op orde moeten zijn.
 • Na de aankomst moet uw kind worden aangemeld bij alle officiële instanties, waaronder de gemeente. 

Adoptieprocedure, erkenning en ouderlijk gezag 

Indien uw kind komt uit een land waar het Haags Adoptieverdrag niet van toepassing is moet u nog afzonderlijk aanvragen om een erkenning van de buitenlandse adoptieprocedure en ook zult u de erkenning van uw kind en het ouderlijk gezag moeten aanvragen bij de rechtbank. U zult hiervoor een advocaat moeten inschakelen. 

Voor landen die verdragstaten zijn is dit niet nodig en hoeft er geen erkenning van de buitenlandse adoptie worden aangevraagd omdat de aanvraag automatisch word erkend en uw kind automatisch Nederlander is. Ook krijgt u automatisch het ouderlijk gezag over uw kind.

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.